Edit Info Other
Create account
Login
Dokumentasjon/

Rapporter

Rapporter

Skolelinux i bruk – Hurum kommune, Universitetet i Agder og stiftelsen SLX Debian Labs
August 2008: Rapporten «Skolelinux i bruk – Rapport for Hurum kommune, Universitetet i Agder og stiftelsen SLX Debian Labs». Rapporten er basert på intervju med 16 lærere på 6 skoler. Den viser både hvordan Skolelinux faktisk brukes, og hva som oppleves som datasystemets styrker. Men dens spesielle mandat ligger i å finne mangler, feil og opplevde problemer med Skolelinux. Målsetningen er å gi sluttbrukere et ord med i laget for hvordan Skolelinux skal kunne forbedres. Rapporten kommer med flere forslag til forbedringer av Skolelinux, men demonstrerer også brukererfaringer, gode som dårlige, på måter som også gjør rapporten interessant for sluttbrukere av Skolelinux.
Skolelinux i bruk (pdf) acroread.png Skolelinux_i_bruk_rapport_1.0.pdf

I Open Dokument Format: Skolelinux_i_bruk_rapport_1.0.odt

Teleplan
Rapporten «Åpen programvare i Norge. Status, effekter, hindringer og drivere» fra oktober, 2003, av «Teleplan» på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet.
Åpen programvare i Norge (pdf) acroread.png teleplan_03112003.pdf

Statskonsult
Rapporten «Erfaringer fra bruk av Skolelinux. Bruk av åpen programvare på fire norske skoler», fra november 2003, av Statskonsult.
Erfaringer fra bruk av Skolelinux (pdf) acroread.png statskonsult_2003_24.pdf

Utdanningsetaten i Oslo
Foreliggende rapport skal vurdere mulighetene for å etablere et Linux-alternativ som et fullgodt pedagogisk alternativ i InnsIKT-løsningen, med en totaløkonomisk vurdering med kostna dss ammenl igninger knyttet til tekniske løsninger og pedagogiske tilbud. Rapporten tar altså utgangspunktet i InnsIKT-løsningen, med de tjenester, den kvalitet og de garantier som ligger i denne, og vurderer hvilke konsekvenser det vil ha hvis Windows erstattes med Linux og produsenteid programvare erstattes med fri programvare.
acroread.png Linuxalternativ i InnsIKT.

Trondheim kommune
Vurdering ved bruk av operativsystemet Skolelinux ved Selbakk skole i Trondheim, februar 2004.
Vurdering av Skolelinux (pdf) acroread.png rapport_trondheim.pdf

Cybersource
En sammenlignelse av innkjøps- og total levetidskostnad ved bruk av Linux og Windows, utført av «Cybersource».
Linux/Windows, levetidskostnad (pdf) acroread.png linux_vs_windows_tco_comparison.pdf

Relevantive
En rapport om hvor bra Linux er i bruk, fra august 2003, av «relevantive».
Linux' brukbarhet (pdf) acroread.png linux_usability_report_en.pdf

SLX Debian Labs
Rapporten "Ressurssparing med åpne kildekodeløsninger i skolen" viser erfaringer fra sentralisert drift av Skolelinux og utvikling av åpne kildekodeløsninger i fem norske kommuner og fylkeskommuner. Den belyser hva systemene koster, hvordan kommunene har bygd ut datanett i skolene, hva slags utstyr som brukes, og hvordan IT-driften er organisert. Tilsammen omfatter undersøkelsen 234 skoler, 33.000 klientmaskiner, og 101.000 brukere.

Rapporten er en leveranse til Utdannings- og forskningsdepartementet i et større arbeide med å forbedre IKT-løsningene i norsk utdanning.

acroread.png Ressurssparing med åpne kildekodeløsninger i skolenhtml.png Hvorfor åpen kildekode / fri programvare? Se på tallene!

Denne artikkelen viser med kvantitative data, at å bruke dataprogrammer skrevet som åpen kildekode er fullgode og ofte til og med betydelig bedre enn de properitære alternativene i følge flere målinger. Målet med denne artikkelen er å få fram at du bør absolutt vurdere OSS/FS i forbindelse med programanskaffelse og oppgraderinger. Artikkelen gjennomgår markedsandeler, stabilitet, ytelse, skalerbarhet, sikkerhet, og total eierkostnad (TCO). Den har også en seksjon om ikke-kvantitative elementer, ubegrunnet frykt, OSS/FS på arbeidsbordet, bruker erfaringer, andre nettsteder med relatert informasjon, og til slutt noen konklusjoner.

Dokumenter og skriv om bruk av fri programmvare

html.png Becta Schools - Learning Teaching - Introduction - Open source software

Becta has conducted a range of work with schools to explore how open source software solutions have been implemented. The aim of the work was to identify any benefits and issues of the software - particularly the impact it may have on ICT cost of ownership and sustainability.

Rapporter om bruk av IKT og digitale hjelpemiddel i skolen

acroread.png Impact of ICT in schools: a landscape review.

Becta-rapporten "The impact of ICT in schools" gir en omfattende analyse av IKT-satsningen i Storbritannia, og de konkluderer med at økt bruk av IKT i undervisning, i all hovedsak, har vært positivt for elevers og læreres motivasjon og undervisningspraksisen er blitt endret.

Denne rapporten ser på den britiske satsningen på IKT og analyserer hvordan IKT har påvirket utdanningssektoren. Hovedfokus er infrastruktur, læringssituasjon og kommunikasjon

Dokumentasjon/Rapporter (last edited 2009-10-12 09:57:24 by localhost)